Услуги, предлагани от
"ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000" ЕООД

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на промишлени и граждански обекти

Инженеринг, монтаж, ремонт и сервиз на технологично, топлотехническо, електро и енергийно оборудване

Изграждане и ремонт на газопроводи, топлопроводи и ВиК мрежи и съоръжения

Проектиране и изпълнение на проекти за ВиК, отопление, газификация и вентилация на обекти.

Проектиране и реализиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на сгради общинска и държавна собственост – административни сгради, болници, детски градини, училища