Сертификати и Удостоверения на
"ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000" ЕООД

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

Първа група (строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения) – Строежи от втора до пета категория – Удостоверение І-TV 020960.

Втора група (строежи от транспортната инфраструктура) – Строежи от втора до четвърта категория – Удостоверение ІІTV 006177. 

Трета група (строежи от енергийната инфраструктура) – Строежи от втора до пета категория – Удостоверение ІІІ-TV 007059.

Четвърта група (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда) – Строежи от втора до пета категория – Удостоверение ІVTV 009866.

Пета група – отделни видове СМР съгласно НКИД, позиция 45 Строителство с цифров код:  41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91;  43.99; 80.20 – Удостоверение V-TV 014534.

Във фирмата са въведени следните системи за управление

ТЕХНОКОНСУЛТ 2000” ЕООД гр.София е вписано и в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен С288 от 19.11.2007 г..

Свържете се с нас

+359 34 445 014

Направете запитване