Екип на
"ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000" ЕООД

Собственикът на „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000”ЕООД – гр.София  и негов управител  инж.Николай Иванов Вълев е дипломиран машинен инженер с над 30-годишен трудов стаж.

Към днешна дата във фирмата работят 30 висококвалифицирани специалисти и работници – управленски, инженерно-технически и изпълнителски персонал /опитни работници, монтажници и заварчици/. Тяхна задача е да отговарят на непрекъснато повишаващите се изисквания за качество в работата, които партньорите на дружеството поставят.

Персоналът непрекъснато се обучава за спазването на изискванията за работа и за обезпечаване на безопасни и здравословни условия на труд.

Дружеството разполага с висококвалифициран инженерно-технически персонал с голям професионален опит в проектирането и строителството.

Техническото ръководство е поверено на дипломирани инженери, а оперативната работа се контролира от правоспособни технически лица по съответните специалности. Със своята професионална подготовка и висока квалификация те са в правата си и предлагат пълен инженеринг за всеки вид строеж с гаранции за високо качество, надеждна и безаварийна работа.

Специализирани бригади

За изпълнение на отделните видове работи „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000“ ЕООД – гр.София разполага със специализирани бригади за извършване на газификация и отопление, ВиК мрежи и съоръжения, електромонтажни, КИП и А, армировъчни, кофражни и бетонови, зидаро-мазачески и всякакви строителни, монтажни и довършителни работи.

Личният състав на дружеството е с дългогодишна строителна практика и високи професионални умения.

Системата за управление на човешките ресурси се развива като добра вътрешно-фирмена практика. Определяне правата, задълженията и взаимодействията на всяко звено и всеки член от колектива за осъществяване дейността на фирмата, формирането на нов начин на мислене и отношение към работата във всеки член на дружеството, което да го мотивира за постигане на лично и колективно качество при изпълнението на поетите задачи, непрекъснатото повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала за висококачествен труд, квалификацията, професионализма и съзнателността на всеки служител, е гаранция за качеството на изпълнените строежи и за по-ниската цена на крайния строителен продукт.